Ostvarite 10% popusta na gotovinsko plaćanje za iznose od 150€ ili više. Napomena: Različiti popusti se ne zbrajaju.

Zaštita osobnih podataka

Isprintaj

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA USLUGE SYNLAB HRVATSKE – POLIKLINIKE

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka korisnika usluga: pacijenata i drugih ispitanika (dalje: „Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi SYNLAB Hrvatska - poliklinika, Zagreb, Kraljevićeva ulica 24, OIB: 27878391929 (dalje: „SYNLAB Hrvatska - poliklinika“). Pojam „pacijent“ ili „ispitanik“ u ovoj Obavijesti označava sve osobe kojima se pružaju ili su pružene zdravstvene usluge, kao i sve druge osobe koje su dale svoju privolu za primanje obavijesti SYNLAB Hrvatske - poliklinike za sebe ili za djecu mlađu od 16 godina kao nositelji roditeljske skrbi.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika je zdravstvena ustanova koja je registrirana za pružanje zdravstvenih usluga, i to za medicinsku biokemiju, mikrobiologiju s parazitologijom te patologiju i citologiju. Budući da je SYNLAB Hrvatskoj - poliklinici  primarna djelatnost pružanje zdravstvenih usluga, SYNLAB Hrvatska - poliklinika djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka svojih ispitanika.

U ovoj Obavijesti opisujemo tko smo mi, koje kategorije osobnih podataka obrađujemo, kako i u koje svrhe ih obrađujemo, na koji način štitimo osobne podatke te koja prava imaju ispitanici u vezi s našom obradom njihovih osobnih podataka.

 

1. KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA SYNLAB Hrvatska - poliklinika PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?


SYNLAB Hrvatska - poliklinika prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka ispitanika, ovisno o prirodi odnosa s konkretnim ispitanikom:

Identifikacijski podaci:

Ime, prezime, OIB, broj putovnice za strane državljane, spol, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, podaci o prebivalištu/boravištu, i sl.  

Kontakt podaci 
Podaci o prebivalištu/boravištu, broj telefona, broj mobitela, email adresa i sl.  

Zdravstveni podaci  
Podaci o pruženim uslugama, podaci o dijagnozama, podaci o lijekovima koje uzima pacijent, podaci o trudnoći ili predhodnim trudnoćama, podaci o rezultatima laboratorijskih pretraga, visina, težina, itd.  

Računovodstveni i administrativni podaci  
Broj bankovne kartice, razni indikatori tipologije pacijenata, i sl.  

Ostali podaci koje ispitanik dobrovoljno dostavi
Osobni podaci dostavljeni tijekom usmene i pisane komunikacije.  
 

SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje osobne podatke koji su posebno osjetljivi podaci, kao što su zdravstveni i medicinski podaci, koje nam date u okviru pružanja zdravstvenih usluga te radi izvršenja traženih usluga. SYNLAB Hrvatska - poliklinika također obrađuje Vaše podatke i/ili podatke Vašeg djeteta, ako je dijete mlađe od 16 ili 18 godina, ovisno o svrsi obrade, a Vi ste nositelj roditeljske odgovornosti.

 

2. U KOJE SVRHE POLIKLINIKE SYNLAB HRVATSKA - POLIKLINIKA OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?


SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje osobne podatke ispitanika prvenstveno u sljedeće svrhe:

2.1. pružanje zdravstvenih usluga, sklapanje i izvršenje ugovora, u knjigovodstvene i administrativne svrhe

SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje osobne podatke ispitanika prilikom telefonskog, internetskog ili osobnih naručivanja, pružanja zdravstvenih i povezanih usluga, kao i u knjigovodstvene i administrativne svrhe prilikom naplate izvršenih usluga.

U okviru ove obrade obrađuju se identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci, a mogu se obrađivati podaci koje ispitanik dobrovoljno dostavi prilikom usmene i pisane komunikacije.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika vrši ovu obradu jer je nužna za izvršavanje ugovora o pružanju zdravstvenih i sličnih usluga kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. SYNLAB Hrvatska - poliklinika također vrši ovu obradu jer je takva obrada nužna za poštivanje pravnih obveza SYNLAB Hrvatske - poliklinike da pruži zdravstvene usluge, vodi odgovarajuću zdravstvenu i medicinsku dokumentaciju te da vodi odgovarajuću knjigovodstvenu, administrativnu i računovodstvenu dokumentaciju.

Ako ste nam za to dali privolu, SYNLAB Hrvatska - poliklinika će obrađivati vaše kontakt podatke, poput e-mail adrese, u svrhu dostave nalaza.

2.2. obavještavanje nadležnih tijela i čuvanje podataka sukladno propisima iz područja zdravstva

SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje osobne podatke ispitanika radi njenih obveza obavještavanja nadležnih tijela (npr. državnog i regionalnih zavoda za javno zdravstvo) i čuvanja podataka sukladno propisima iz područja zdravstva (npr. vođenje odgovarajućih evidencija o zaraznim bolestima).

U okviru ove obrade mogu se obrađivati identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci, a mogu se obrađivati podaci koje ispitanik dobrovoljno dostavi prilikom usmene i pisane komunikacije.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika vrši ovu obradu jer je takva obrada nužna za poštivanje pravnih obveza SYNLAB Hrvatske - poliklinike da pruži zdravstvene usluge te da vodi odgovarajuću zdravstvenu i medicinsku dokumentaciju.

2.3. upravljanje procesima pružanja zdravstvenih usluga

SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje osobne podatke ispitanika kako bi mogla interno organizirati pružanje zdravstvenih usluga sukladno važećim propisima.

U okviru ove obrade mogu se obrađivati identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci, a mogu se obrađivati podaci koje ispitanik dobrovoljno dostavi prilikom usmene i pisane komunikacije.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika vrši ovu obradu jer je takva obrada nužna za poštivanje pravnih obveza SYNLAB Hrvatske - poliklinike da pruži zdravstvene usluge te za izvršavanje ugovora o pružanju zdravstvenih i sličnih usluga kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

2.4. opće informiranje o SYNLAB Hrvatskoj - poliklinici, obavještavanje o našim uslugama, promocijama, akcijama i posebnim pogodnostima

SYNLAB Hrvatska - poliklinika ponekad obrađuje osobne podatke ispitanika kako bi mogla dostavljati obavijesti u svrhu općeg informiranja o SYNLAB Hrvatskoj - poliklinici, obavještavanja o našim uslugama, promocijama, akcijama i posebnim pogodnostima.

U okviru ove obrade mogu se obrađivati identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci, a mogu se obrađivati podaci koje ispitanik dobrovoljno dostavi prilikom usmene i pisane komunikacije.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika vrši ovu obradu na temelju privole ispitanika, koju ispitanik može povući u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično.

Davanje osobnih podataka u potpunosti je dobrovoljno te su nam Vaši podaci potrebni kako bismo ostvarili jednu ili više od gore navedenih svrha. Napominjemo, međutim, da u slučaju uskrate privole nećete primati sadržaje o SYNLAB Hrvatskoj - poliklinici te njenim uslugama, promocijama, akcijama i posebnim pogodnostima.

 

3. KOLIKO DUGO SYNLAB HRVATSKA - POLIKLINIKA ČUVA OSOBNE PODATKE ISPITANIKA?

SYNLAB Hrvatska - poliklinika čuva osobne podatke u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha, u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima, a u određenim slučajevima i koliko je to razumno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.

Moguće je da će SYNLAB Hrvatska - poliklinika neke osobne podatke biti obvezna čuvati u duljem razdoblju ili trajno, kako je to predviđeno mjerodavnim propisima iz područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja odnosno drugim važećim propisima.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika će održavati osobne podatke ispitanika točnima i ažurnima, na temelju podataka koje joj dostavi ispitanik odnosno koje SYNLAB Hrvatska - poliklinika utvrdi u pružanju usluga.

Rokovi čuvanja osobnih podataka ispitanika te druga pravila čuvanja osobnih podataka određeni su u Politici čuvanja osobnih podataka SYNLAB Hrvatske - poliklinike dostupne na zahtjev.

Po proteku vremena potrebnog za obradu podatka, Vaše ćemo podatke na siguran način izbrisati ili uništiti.

 

4. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA ISPITANIKA?

Osobni podaci čuvaju se na zaštićenoj infrastrukturi kojoj je pristup izvana ograničen. Pristup infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, dok pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe izričito zadužene za prikupljanje, obradu i korištenje određenih osobnih podataka u okviru poslova svog radnog mjesta (dalje: „ovlaštene osobe“), npr. zdravstveno i administrativno osoblje SYNLAB Hrvatske - poliklinike u okviru pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja popratnih računovodstvenih i administrativnih aktivnosti.

Ovlaštene osobe su dužne čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s važećim propisima, obavijestima o zaštiti podataka, politikama, procedurama i ostalim općim aktima i ugovorom preuzetim obvezama SYNLAB Hrvatske - poliklinike.

U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvario svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, SYNLAB Hrvatska - poliklinika ih može podijeliti s trećim stranama/primateljima kao:

4.1. pružateljima usluga (nositeljima zdravstvenog osiguranja, suradnim laboratorijima i ustanovama radi pružanja zdravstvenih usluga, liječnicima i ovlaštenim zdravstvenim djelatnicima, marketinškim agencijama, pružateljima usluga računovodstva, održavanja informatičke infrastrukture i sl.); te


4.2. tijelima državne i javne vlasti, sudbene vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima ili pravnim subjektima u privatnom vlasništvu, kada je SYNLAB Hrvatska - poliklinika dužna dostaviti osobne podatke ispitanika na temelju zakonske obveze (npr. Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, državnom i regionalnom zavodu za javno zdravstvo, ministarstvu nadležnom za zdravstvo), ili kada je to potrebno da bi SYNLAB Hrvatska - poliklinika zaštitila svoja prava i interese.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika prenosi osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to nužno za ispunjenje odgovarajuće svrhe zakonite obrade. Gdje je to potrebno, s prethodno navedenim trećim stranama sklopili smo ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka.

U nekim slučajevima, SYNLAB Hrvatska - poliklinika osobne podatke prenosi u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (SAD, Hong Kong i slično), koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju SYNLAB Hrvatska - poliklinika poduzima odgovarajuće mjere zaštite (npr. korištenje EU standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje) kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita Vaših osobnih podataka sukladno važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka.

 

5. KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI ISPITANIKA?

Kako bi zaštitila osobne podatke ispitanika, SYNLAB Hrvatska - poliklinika poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga SYNLAB Hrvatske - poliklinike da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka ispitanika.

U svom poslovanju SYNLAB Hrvatska - poliklinika je implementirala tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka ispitanika od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

 

6. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka ispitanici imaju sljedeća prava:


6.1
. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;


6.2. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;


6.3. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;


6.4. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;


6.5. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;


6.6. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika će poduzeti sve mjere kako bi omogućila da ispitanici ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

 

7. KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, zahtjeve ili prigovore možete se obratiti SYNLAB Hrvatskoj - poliklinici odnosno njenom službeniku za zaštitu podataka putem e-maila na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 osobno u SYNLAB Hrvatsku – polikliniku ili slanjem dopisa na adresu SYNLAB Hrvatska - poliklinika, Kraljevićeva ulica 24, 10 000 Zagreb.

 

8. IZMJENA OBAVIJESTI I PROČIŠĆENA VERZIJA

Ova Obavijest primjenjuje se od 18. ožujka 2024. te se može povremeno mijenjati. Zadnja verzija ove Obavijesti, koja će uvijek biti mjerodavna za obradu osobnih podataka pacijenata i ispitanika SYNLAB Hrvatske - poliklinike dostupna je na poveznici, te u prostoru SYNLAB Hrvatske - poliklinike.

 

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA SYNLAB HRVATSKE - POLIKLINIKE

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera SYNLAB Hrvatska - poliklinika („Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera fizičkih osoba i obrta, te predstavnika dobavljača i poslovnih partnera pravnih osoba, koju provodi SYNLAB Hrvatska - poliklinika, Kraljevićeva ulica 24, Zagreb, OIB: 27878391929 („SYNLAB Hrvatska - poliklinika“). Obavijest se ne primjenjuje na podatke o pravnim osobama niti na podatke u vezi s poslovanjem pravnih osoba.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika dobavljača i poslovnih partnera, ako su oni fizičke osobe, odnosno njihovih radnika ili drugih predstavnika, ako su dobavljači i poslovni partneri pravne osobe. U ovoj Obavijesti opisujemo tko smo mi, koje kategorije vaših osobnih podataka obrađujemo, kako i u koje svrhe ih obrađujemo, na koji način štitimo vaše osobne podatke te koja prava imate u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka.


1. KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA SYNLAB HRVATSKA - POLIKLINIKA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?

SYNLAB Hrvatska - poliklinika prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka svojih dobavljača i poslovnih partnera odnosno njihovih predstavnika:

Identifikacijski podaci  
Ime, prezime, adresa, OIB, naziv i matični broj obrta, i sl.

Kontakt podaci  
Email adresa, broj telefona, podaci o prebivalištu/boravištu, i sl.  

Podaci za plaćanje  
Podaci o broju transakcijskog računa, banci u kojoj je račun otvoren, platnoj sposobnosti i sl.  


2. U KOJE SVRHE SYNLAB HRVATSKA - POLIKLINIKA OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA ODNOSNO NJIHOVIH PREDSTAVNIKA?

SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje vaše osobne podatke ako poslujete s nama, ako koristite naše internetske stranice ili ako na drugi način komunicirate i ostvarujete poslovnu suradnju s nama.

Obrađujemo vaše osobne podatke prvenstveno u sljedeće svrhe:

2.1. radi sklapanja i izvršenja ugovora
SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera ako oni surađuju s SYNLAB Hrvatskom – poliklinikom, u tom svojstvu. U tom slučaju SYNLAB Hrvatska - poliklinika koristi osobne podatke radi isporuke roba, pružanja usluga i izvršenja radova od strane dobavljača i poslovnih partnera.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika također obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, odnosno njihovih predstavnika u administrativne svrhe, primjerice radi komunikacije, slanja faktura ili plaćanja.

Moguće je da će SYNLAB Hrvatska - poliklinika koristiti osobne podatke dobavljača, poslovnih partnera i njihovih predstavnika kako bi komunicirala s njima prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovornog odnosa te kako bi odgovorila na pitanja i zahtjeve svojih poslovnih partnera.

U tu svrhu SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje identifikacijske i kontakt podatke dobavljača, poslovnih partnera i njihovih predstavnika te podatke o plaćanju.

U navedenom slučaju SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje navedene osobne podatke jer je takva obrada nužna radi sklapanja i izvršavanja ugovora koji SYNLAB Hrvatska - poliklinika sklopi s dobavljačima i poslovnim partnerima te kako bi SYNLAB Hrvatska - poliklinika poduzela odgovarajuće radnje na njihov zahtjev prije sklapanja ugovora.

2.2. radi poštivanja propisa od strane  SYNLAB Hrvatske - poliklinike
U određenim slučajevima SYNLAB Hrvatska - poliklinika će obrađivati osobne podatke svojih dobavljača i poslovnih partnera radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza SYNLAB Hrvatska - poliklinika kao voditelja obrade. To se posebice odnosi na obveze vezane uz poreze i druga davanja.

Slijedom navedenog, SYNLAB Hrvatska - poliklinika može obrađivati osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera kako bi izvršila odgovarajuće provjere dobavljača i poslovnih partnera i njihove ponude te kako bi donijela odluku o eventualnom prihvatu ponude.

Moguće je da će SYNLAB Hrvatska - poliklinika na temelju zakona i drugih propisa biti obvezna dostaviti osobne podatke poslovnih partnera državnim institucijama ili nadzornim tijelima.

U tu svrhu SYNLAB Hrvatska - poliklinika može obrađivati identifikacijske podatke dobavljača i poslovnih partnera, podatke o plaćanju i druge podatke koje dobavljači i poslovni partneri dostave SYNLAB Hrvatskoj - poliklinici tijekom trajanja ugovornog odnosa.

U navedenom slučaju SYNLAB Hrvatska - poliklinika obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera jer je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza SYNLAB Hrvatske - poliklinike.


3. KOLIKO DUGO SYNLAB HRVATSKA - POLIKLINIKA ČUVA OSOBNE PODATKE DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?

Osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, uključujući njihove predstavnike, SYNLAB Hrvatska - poliklinika čuva u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha.
SYNLAB Hrvatska - poliklinika čuva navedene osobne podatke u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima, a u određenim slučajevima koliko je to razumno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.

Postoji mogućnost da će SYNLAB Hrvatska - poliklinika biti dužna trajno čuvati neke osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, kako je to predviđeno internim aktima SYNLAB Hrvatske - poliklinike i mjerodavnim propisima.

Rokovi čuvanja osobnih podataka te druga pravila čuvanja osobnih podataka određeni su u Politici čuvanja osobnih podataka SYNLAB Hrvatske - poliklinike dostupnoj na zahtjev.

SYNLAB Hrvatska - poliklinika će održavati osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera točnima i ažurnima, na temelju podataka koje SYNLAB Hrvatskoj - poliklinici dostavi predmetni dobavljač i poslovni partner.

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, SYNLAB Hrvatska - poliklinika će osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera na siguran način izbrisati ili uništiti.


4. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?

Pristup osobnim podacima dobavljača i poslovnih partnera te njihovih predstavnika mogu imati radnici SYNLAB Hrvatske - poliklinike koji imaju ograničena prava pristupa i obrade podataka u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mjesta.

Radnici SYNLAB Hrvatske - poliklinike koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s obavijestima o privatnosti, politikama, procedurama i ostalim općim aktima i ugovorom preuzetim obvezama SYNLAB Hrvatske - poliklinike.

U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvarila svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, SYNLAB Hrvatska - poliklinika ih može podijeliti s trećim primateljima kao što su:


4.1. pružatelji usluga, koji nam na temelju posebnih ugovora pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera SYNLAB Hrvatske - poliklinike, npr. pružatelji računovodstvenih, pravnih ili informatičkih usluga,


4.2. tijela javne vlasti ili pravni subjekti u privatnom vlasništvu, kada je SYNLAB Hrvatska - poliklinika dužna dostaviti osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera na temelju zakonske obveze ili kada je to potrebno da bi SYNLAB Hrvatska - poliklinika zaštitila svoja prava i interese.

U nekim slučajevima osobni podaci mogu biti preneseni u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju SYNLAB Hrvatska - poliklinika će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osigurala prikladna zaštita vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite uključuju sklapanje ugovora sukladno obrascima koje je za tu svrhu odobrila Europska komisija (korištenje tzv. standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje).

 

5. KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?

Kako bi zaštitila osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, SYNLAB Hrvatska - poliklinika poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.
To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga SYNLAB Hrvatske - poliklinike da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera.

U svom poslovanju SYNLAB Hrvatska - poliklinika je implementirala tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.


6. KOJA SU PRAVA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka dobavljači i poslovni partneri imaju sljedeća prava:


6.1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;


6.2. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;


6.3. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;


6.4. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;


6.5. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;


6.6. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


SYNLAB Hrvatska - poliklinika će poduzeti sve mjere kako bi omogućila da dobavljači i poslovni partneri ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.


7. KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, slobodno se možete obratiti SYNLAB Hrvatskoj - poliklinici, odnosno njenom službeniku za zaštitu podataka putem emaila na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

osobno u SYNLAB Hrvatska - poliklinika ili slanjem dopisa na adresu SYNLAB Hrvatska - poliklinika, Kraljevićeva ulica 24, 10 000 Zagreb.


8. IZMJENA OBAVIJESTI I PROČIŠĆENA VERZIJA

Ova Obavijest primjenjuje se od 18. ožujka 2024. te se može povremeno mijenjati.

Zadnja verzija ove Obavijesti, koja će uvijek biti mjerodavna za obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera, dostupna je na poveznici i u prostorima SYNLAB Hrvatske - poliklinike.

 

Želimo biti sigurni da uživate pregledavati našu web stranicu i imate ugodno iskustvo. U tu svrhu, ova web stranica postavlja "kolačiće" na vaše računalo za prikupljanje podataka o vašoj upotrebi naše web stranice. Kliknite gumb ok da biste prihvatili upotrebu kolačića na ovoj web stranici.